Sunday, March 30, 2014 0 komentar

Do'a Kanzul ArsyDiriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk di dalam masjid setelah shalat dhuha. Tiba-tiba Jibril turun dihadapan beliau sambil mengucapkan salam "Assalamualaikum", lalu Jibril berkata :"Allah Ta'ala telah memberi surga Firdaus kepadamu, dan orang-orang yang senantiasa membaca doa Kanzul Arsy itu lebih besar pahalanya. Jika dibacakan pada orang sakit, insya Allah segera sembuh. Jika hajadnya ingin segera berhasil, hutangnya cepat terbayar, dan dimudahkan rezekinya serta mendapat petunjuk pada jalan yang benar, maka bacalah doa tersebut. Selain itu, bahwa orang yang membacanya, maka tidak akan merasa takut dan khawatir maupun susah di dunia dan akherat. Semoga Allah memperkenankan apa yang menjadi harapan kita. Amin ya robbal'alamin.

Doa Kansul Arsy diibaratkan seperti sebuah lampu yang amat terang di dunia. Barang siapa membaca doa ini, maka Allah Ta'ala menyampaikan hajatnya, anak cucunya diberkahi, murah rejekinya, sehingga dinamakan "Raja Segala Doa". 

Inilah doa Kanzul Arsy :
 1. Laa ilaaha illallahu subhaana malikil qudduus
 2. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil jabbaar
 3. Laa ilaaha illallahu subhaanar rauufir rahiim
 4. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurir rahiim
 5. Laa ilaaha illallahu subhaanal kariimil hakiim
 6. Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil wafiy
 7. Laa ilaaha illallahu subhaanal lathiifil khabiir
 8. Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ma’buud
 9. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuuril waduud
 10. Laa ilaaha illallahu subhaanal wakiilil kafiil
 11. Laa ilaaha illallahu subhaanar raqiibil hafiizh
 12. Laa ilaaha illallahu subhaanad daa-imil qaa-imi
 13. Laa ilaaha illallahu subhaanal muhyil mumiit
 14. Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil qayyuum
 15. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqil baari-i
 16. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
 17. Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil ahadi
 18. Laa ilaaha illallahu subhaanal mu-minil muhaimini
 19. Laa ilaaha illallahu subhaanal habiibisy syahiid
 20. Laa ilaaha illallahu subhaanal haliimil kariim
 21. Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil qadiim
 22. Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil aakhir
 23. Laa ilaaha illallahu subhaanazh zhaahiril baathini
 24. Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril muta’aal
 25. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadhil haajaat
 26. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhiim
 27. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanir rahiim
 28. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbiyal a’laa
 29. Laa ilaaha illallahu subhaanal burhaaniis sulthaan
 30. Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’il bashiir
 31. Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil qahhaar
 32. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil hakiim
 33. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ghaffaar
 34. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanid dayyaan
 35. Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril akbar
 36. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil ‘allaam
 37. Laa ilaaha illallahu subhaanasy syaafil kaafii
 38. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil baaqii
 39. Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ahadi
 40. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ardhi was samawaat
 41. Laa ilaaha illallahu subhaana khaaliqil makhluuqaat
 42. Laa ilaaha illallahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar
 43. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqir razzaaq
 44. Laa ilaaha illallahu subhaanal fattaahil ‘aliim
 45. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil ghaniyyi
 46. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurisy syakuur
 47. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
 48. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil mulki wal malakut
 49. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
 50. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil haibati wal qudrah
 51. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
 52. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘azhiim
 53. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aalimil ghaib
 54. Laa ilaaha illallahu subhaanal hamiidil majiid
 55. Laa ilaaha illallahu subhaanal hakiimil qadiim
 56. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiris sattar
 57. Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’i aliim
 58. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
 59. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allaamis salaam
 60. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikin nashiir
 61. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyir rahmaan
 62. Laa ilaaha illallahu subhaanal qariibil hasanaat
 63. Laa ilaaha illallahu subhaanal waliyyil hasanaat
 64. Laa ilaaha illallahu subhaanash shabuuris sattaar
 65. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqin nuur
 66. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil mu’jiz
 67. Laa ilaaha illallahu subhaanal faadhilisy syakuur
 68. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil qadiim
 69. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil jalaalil mubin
 70. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaalishil mukhlish
 71. Laa ilaaha illallahu subhaanash shaadiqil wa’di
 72. Laa ilaaha illallahu subhaanal haqqil mubiin
 73. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil quwwatil matiin
 74. Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil ‘aziiz
 75. Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil ladzii laa yamuut
 76. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allamil ghuyuub
 77. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘uyuub
 78. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil musta’aan
 79. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘alamiin
 80. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanis sattaar
 81. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahiimil ghaffaar
 82. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil wahhab
 83. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiril muqtadir
 84. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil haliim
 85. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil mulki
 86. Laa ilaaha illallahu subhaanal baari-il jabbaar
 87. Laa ilaaha illallahu subhaanal jabbaaril mutakabbir
 88. Laa ilaaha illallahu subhaanallaahi ‘ammaa yashifuun
 89. Laa ilaaha illallahu subhaanal qudduusis subbuuh
 90. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh
 91. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil aalaa-i wan na’maa
 92. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil maqshuud
 93. Laa ilaaha illallahu subhaanal hannaanil mannaan
 94. Laa ilaaha illallahu Aadamu shafiyyullah
 95. Laa ilaaha illallahu Nuuhu najiyyullah
 96. Laa ilaaha illallahu Ibraahiimu khalilullah
 97. Laa ilaaha illallahu Ismaa’iilu dzabiihullah
 98. Laa ilaaha illallahu Muusaa kaliimullah
 99. Laa ilaaha illallahu Daawuudu khaliifatullah
 100. Laa ilaaha illallahu ‘Iisaa ruuhullah
 101. Laa ilaaha illallahu Muhammadur rasuulullah
 102. Allahummar hamnaa bibarakati tauraati muusaa, wa injiili ‘iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillahi shallallahu ‘alaihi wasallama birahmatika yaa arhamar raahimiin
 103. Wal hamdu lillahi rabbil ‘aalamiin
Artinya:
 1. Dengan menyebut nama ALLAH yang Maha Pemuran lagi Maha Penyayang.
 2. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH,Maha Suci Raja yang Maha Qudus.
 3. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Than yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.
 4. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha P enyayang.
 5. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
 6. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.
 7. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Memenuhi.
 8. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mahahalus lagi mahamengetahui.
 9. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi yang disembah.
 10. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pecita.
 11. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Penolong lagi Maha Pelindung.
 12. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengawasi lagi Maha Memelihara.
 13. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang kekal lagi mengurus mahluk nya.
 14. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menghidupkan lagi yang mematikan.
 15. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus mahluk nya.
 16. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Tuhan yang menciptakan lagi menjadikan.
 17. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
 18. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang satu lagi esa.
 19. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memberikan keamanan lagi maha memelihara.
 20. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mencintai lagi maha memyaksikan
 21. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia
 22. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang pertama lagi maha terdahulu.
 23. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Pertama lagi yang terakhir
 24. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang lahir lagi yang batin (nyata lagi tersembunyi)
 25. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi
 26. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang memenuhi semua keperluan
 27. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menguasai arsyi yang besar
 28. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang
 29. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi
 30. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki bukti lagi kekuasaan
 31. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang maha mendengar lagi mahamelihat
 32. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang satu lai yang maha mengalahkan
 33. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mahamengetahui lagi maha bijaksana
 34. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi Maha Pengampun
 35. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha membalas
 36. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha agung lagi maha besar
 37. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa
 38. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menyembuhkan lagi maha mencukupi
 39. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha besar lagi kekal
 40. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi esa
 41. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menguasai bumi dn langit
 42. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan prncipta semua mahluk
 43. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menciptakan malam dan siang hari
 44. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang menciptakan lagi yang memberi rizki
 45. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui
 46. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kaya
 47. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha mensyukuri
 48. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui
 49. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit
 50. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran
 51. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan
 52. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kebesaran
 53. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha besar
 54. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mengetahui hal yang ghaib
 55. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia
 56. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terdahulu
 57. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha menutupi
 58. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui
 59. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha besar
 60. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengetahui lai maha sejahtera
 61. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menjadi raja lagi maha penolong
 62. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha pemurah
 63. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang dekat kebaikan kebaikan nya
 64. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menguaai kebaikan kebaikan
 65. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha penyabar lagi maha menutupi kesalahan
 66. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menciptakan nur
 67. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan
 68. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mulia lagi maha mensyukuri
 69. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu
 70. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai keagungan lagi maha menerangkan
 71. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang murni lai memurnikan
 72. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang benar janji nya
 73. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang hak lagi yang menerangkan
 74. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh
 75. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa
 76. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang hidup lagi tidak mati
 77. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengetahui semua yang ghaib
 78. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha menutupi semua cacat (aib)
 79. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai ampunan lagi dimintai pertolongan
 80. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan semesta alam
 81. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha menutupi
 82. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha penyayang lai maha pengampun
 83. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha pemberi karunia
 84. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha kuasa lagi memberi kekuasaan
 85. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki ampunan lagi Maha Penyantun
 86. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki semua kerajaan
 87. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk
 88. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
 89. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung
 90. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Allah dari apa yang digambarkan oleh mereka (orang orang musyrik)
 91. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan dalam dzat dan sifat NYA
 92. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan para malaikat dan ruh
 93. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai tanda tanda kebesaran dan nikmat
 94. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Raja yang menjadi tujuan
 95. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi Anugerah
 96. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Adam pilihanALLAH
 97. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Nuh orang yang diselamatkan oleh allah
 98. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Ibrahim kekasih ALLAH
 99. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Ismail yang disembelih ALLAH
 100. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Musa orang yang diajak berbicara oleh ALLAH
 101. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Daud khalifah yang diangkat oleh ALLAH
 102. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ‘Isa adalah ruh ciptaanALLAH
 103. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Muhammad utusan Allah
 104. ya ALLAH, rahmatilah kami berkat Taurat Musa, Injil ‘Isa, Zabur Daud dan Al qur’an Muhammad Shallahu’alaihi Wassalam utusan ALLAH, dengan rahmatMU wahai yang MAHA Penyayang diantara para penyayang
 105. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alamWednesday, March 26, 2014 0 komentar

Alasan Metode Pemasaran Anda Harus Menarik Bagi Perempuan,


Hari ini Saya mendapat undangan untuk menghadari cara "Women Gathering' sebuah merek BAN MOBIL ternama.
Ban mobil? Semula Saya pun merasa heran, bukankah "masalah" ban mobil lebih sering menjadi urusan lelaki?
Ternyata, setelah mendengar presentasi mereka,  ternyata sebagian besar Perempuan (baca Istri)  adalah pengambil keputusan  terhadap  pembelian sebuah produk.

Untuk itu, melalui artikel ini Saya  bagikan 10 Alasan mengapa metode pemasaran (baik online maupun offline) anda harus menarik bagi perempuan:

Ternyata: 
1) 85 % keputusan membeli ditangan perempuan (*tepuk dada*) (berdasarkan survey Women Marketing Inc)
2). Saat terbangun 46% perempuan langsung menyalakan ponsel mereka (ngg...Saya termasuk juga ngga yah?)  (berdasarkan survey Women Marketing Inc.)
3). 63 % persen perempuan akan menggunakan ponsel pintar akan "melirik" ponselnya minimal 1 jam sekali.; (gue bangets, menurut survey Harris Interactive)
4). Di kota besar, Perempuan menghabiskan 10 jam/perhari online dgn ponsel , dan 8 jam/hari online dgn PC   (Survey Nielsen, 2013)
5). 25% Perempuan  pengguna ponsel pintar membeli secara online.-->  (E-consultacy Multichannel Retail Survey)
6)  65% Keputusan membeli mobil baru,di tangan perempuan (komputer : 66%, Makanan : 93%) --> Survey Marketing to women Conference.
7) Perempuan menghabiskan 58% tabungan untuk berbelanja produk konsumtif.
8) Seminggu  sekali 22% perempuan akan berbelanja secara online. (Mindshare/ Ogilvy Survey)
9) 76 % persen perempuan tidak akan melewatkan "penawaran spesial" (Mindshare/ Ogilvy Survey)
10). 92% Perempuan mempertimbangankan untuk membeli produk "promo"
Sunday, March 23, 2014 1 komentar

Tidak Akan Pilih Capres Boneka!!!


Saat ini sedang beredar berita tentang pelesirannya ARB- Marcella Z, Azis Syamsuddin (Anggota DPR dari Golkar) dan Olivia Z  ke Pulau Maladewa (Maldives).

Dimasa kampanye ini, bisa jadi video diatas diunggah oleh seseorang dengan tujuan black campaign. Dan tujuan orang tersebut telah tercapai. Paling tidak, telah sukses berefek terhadap penilaian Saya. 

Bagi Saya, salah satu syarat mutlak pemimpin negara Indonesia -negara yang Saya cintai, tempat Saya beranak-pinak- haruslah seorang yang jujur. Sampai saat Saya menuliskan catatan ini, memang Saya belum pernah mengenal ARB secara pribadi, begitupun para  Calon Presiden lainnya  seperti Jokowi, Rhoma Irama, Wiranto, Gita Wiryawan, dll, jadi Saya juga belum tahu sampai di tingkat mana  kejujuran masing-masing Capres.
Saya hanya baru melihat satu indikator ketidakjujuran, yaitu SELINGKUH. Menurut penilaian Saya selingkuh adalah bentuk ketidakjujuran terburuk. Bayangkan, terhadap istri yang sudah menemani hidup selama lebih dari 30 tahun saja (menghitung dari usia anak pertama ARB) ia sudah tidak jujur, bagaimana nanti sikapnya terhadap rakyat?

Saya bukan simpatisan militan salah satu partai atau tim sukses kampanye Capres tertentu. Saya hanya emak-emak yang prihatin terhadap berbagai kerusakan (terutama perilaku korupsi) di Indonesia. Saya banyak berharap terhadap Presiden Indonesia ke 7 nanti bisa membawa perubahan agar kita, rakyat Indonesia, sejahtera. Sandang-Pangan-Papan murah. (Kalau mobil yang mahal, biarin aja.). Tapi kalau Presiden yang terpilih di bulan Juli nanti ,seorang yang tidak jujur, habislah harapan Saya, harapan kita.

Jadi, Sudah jelas Saya tidak akan memilih ARB , karena ia Capres Boneka yang tidak jujur. Ini foto-foto buktinya:


Capres Boneka


Sekamar dengan bukan Istri? Iiihhh...

Bahasa Tubuh, Bahasa Kalbu...Hmmmm

Oya, Saya juga tidak akan memilih Capres Rhoma Irama. Karena ia pun 11-12. Pernah menyelingkuhi Istri.

Sunday, March 16, 2014 1 komentar

Kreatifitas Penting Bagi Bisnis AndaKreatifitas disebut-sebut sebagai salah satu modal utama dalam berbisnis. Mengapa? Pengalaman pengusaha sukses sudah membuktikan bahwa yang penting dalam bisnis bukanlah uang, melainkan kreatifitas. 
Idealnya, kreativitas itu menjadi budaya di semua bidang usaha, apa pun jenisnya. Dengan berpikir kreatif, hasilnya akan lebih baik. Dengan adanya jreatifitas maka produk kita akan berbeda. Tapi, jangan hanya menjadi berbeda. Berbeda itu harus ada alasannya, harus bisa dijelaskan. Tidak boleh bilang, “Ya, supaya beda aja.”
Misalnya, kenapa ada pengusaha yang berani menjual wagyu steak dengan konsep warung? Padahal, secara teori, wagyu yang tergolong produk mahal harusnya hanya bisa ditemukan di tempat mahal pula. Alasannya, yang dijual kan kenikmatan menyantap daging wagyu yang empuk. Selain itu, agar bisa menjangkau lebih banyak konsumen.
Kreatifitas dalam bisnis perlu diterapkan dalam berbagai aspek. Tak hanya dari segi produk. Mulai dari lokasi, promosi, CSR, hingga SDM perlu dipikirkan secara kreatif. 
Membuka tempat makan, misalnya, tak harus menempati food court sebuah mal ternama. Di bengkel cuci mobil (saat malam hari tentunya dia tutup), juga bisa. Soal promosi, dulu Martha Tilaar tak langsung bisa pasang satu halaman iklan di harian ternama. Awalnya, dia mendekati agen koran dekat lokasi salonnya, lalu menitipkan flyer untuk diselipkan di dalam koran.
Dalam hal servis? Bisa juga. Ada sebuah toko sepatu online yang konsepnya mirip Amazon. Bedanya, ketika konsumen merasa tidak puas saat menerima sepatu pesanannya, ongkos kirim ditanggung oleh toko. Pengusaha sepatu itu memahami bahwa konsumen punya rasa khawatir, bagaimana jika sepatunya tidak cocok. Sebab, biasanya membeli sepatu kan harus dicoba terlebih dulu. Lalu, ongkos kirim diambil dari mana? Dipotong dari biaya marketing. 

Soal jam buka saja, Anda bisa kreatif. Di Yogyakarta, siapa, sih, yang tak mengenal gudeg. Saat malam tiba, di sepanjang Jalan Malioboro, banyak sekali penjaja kaki lima yang menjual gudeg. Tapi, ada satu kedai gudeg di sebuah gang sempit. Dalam waktu kurang dari dua jam, gudeg sudah ludes. Padahal, tempat makannya biasa  banget.  Namun, dia berbeda, karena hanya buka menjelang tengah malam. Ditambah lagi, pengunjung boleh masuk dan mengantre langsung di dapur. Hasilnya, yang parkir di jalan dekat gang pun mobil-mobil mewah. 

Dan… kreativitas ini tak hanya untuk segelintir usaha saja. Pada dasarnya, setiap bisnis adalah bisnis kreatif. Bukan hanya industri kreatif saja yang harus kreatif. Bahkan, bank yang punya banyak regulasi ketat, bisa, kok, menjadi kreatif. Misalnya, di bidang CSR (Corporate Social Responsibility).
Tuesday, March 11, 2014 7 komentar

Emosiku Naik Saat Mendapat Voucher Hadiah

Siang ini aku sudah setengah tidur sambil 'nemenin si Kakak yg sedang demam, tiba-tiba ponselku berdering. Si Penelpon  mengaku petugas promosi Carrefour ITC BSD,
"Selamat , Ibu terpilih memenangkan undian dari kami berhadiah voucher sebesar Rp. 2.500.000.. bla bla bla...".Si Mbak ngomong beberapa menit karena mataku masih ngeliyer dan pikiran kurang fokus sehingga aku ngga terlalu ngeh dengan isi kalimatnya.
"Silakan Ibu mengambil hadiahnya di counter kami.....bla..bla..bla "
Karena Saya  jarang berbelanja di Carrefour dan termasuk pembeli yang malas mengisi formulir undian, maka Saya agak meragukan keterangan si Penelpon. Setalah beberapa kali Saya tegaskan bahwa Saya tidak pernah ikut undian di Carrefour, barulah si Mbak mengaku dari PT X yang lagi buka stand didepan ITC Carrefour...

Kadung udah sebel dari awal, bukan saja karena ia udah memotong tidur siangku lalu belakangan dia ketahuan berbohong, Saya tolak hadiahnya " Hhmm, maaf ,ya, mbak, saya tidak tertarik ama tawaran vouchernya"
Eh, si Mbak malah marah..." Belagu amat sih lu. Mentang-mentang lu jadi orang. Sok kaya lu!!!"

Lah!!! Apa urusannya ama kekayaan? Biarpun merasa kesal dari tadi, toh, masih aku masih layanin ocehannya dengan baik.
Malas berdebat panjang-lebar kututup saja teleponnya. Eh, Teleponku berbunyi lagi, dari nomor yang sama. Begitu kujawab, si Mbak langsung ngomong cuma satu kalimat :" Dasar bego lu!"
Lalu ia menutup teleponnya.

Ggrrrr.... Langsung "spaneng" ku naik.
Wah, nih orang belum tau berurusan ama siapa 'kali. Perlu diberesin dan dikasih pelajaran, kayaknya.

Akupun langsung berangkat ke ITC-BSD.
Hasilnya?

To be continue, yah.
0 komentar

Jakarta Oh Jakarta

Ditulis Oleh Sulung-ku,Vania, saat ia kelas 3 SD
Pada 26 Augustus  2010


Hatiku jadi sedih
Melihat Jakarta-ku kini
Tak lagi tertata rapi
Penuh sesak disana-sini.

Bila hujan turun tiada henti
Air tak bisa mengalir ke tepi
Banjir menggenang kian tinggi
Surutnyapun lama sekali.

Mobil dan motor banyak sekali
Semakin macet kian hari
Polusi bikin sesak napasku kini
Perjalanan tiada nyaman lagi.

Gedung-gedungnya menjulang tinggi
Bila malam lampu-lampu berpendar berseri
Pemandangan jadi indah tak terperi
Bagai jutaan kunang-kunang menari

Tapi lihatlah para anak jalanan dan pengemis ini
Ditiap perempatan mereka berdiri.
Untuk meminta sesuap nasi
Tak pernah berharap bisa sekolah lagi.

Jakarta Oh Jakartaku
Kapankah kau berjaya lagi
Seperti cerita orang tua dahulu
Menjadi Ibukota kebanggaan negeri.

Artikel Wisata Lain:
Monday, March 10, 2014 1 komentar

Belajar Semangat Pantang Menyerah Dari BarongsaiBersemangat Memulai Pertunjukan
Berdo'a dulu
Siap tampil dengan dukungan tim
Walau dibawah tatapan tajam sang juri.
Harmonisasi dan Kerjasama dibutuhkan agar meberikan tontonan memukau


Mendukung "Leader" sekuat tenaga
Oops, Leader salah mengambil langkah, akibatnya....
Jatuh!!!
Namun, tidak patah semangat.
Bangkit dan kembali ke panggung.

Tim pun tetap semangat mendukung.
Beratraksi kembali,...


Memberikan Penampilan Yang Memukau,....

Hingga Akhir Pertunjukan.
0 komentar

Jakarta dan Perempuan Pedagang Asongan

Jakarta adalah kota Kosmopolitan yang sangat dinamis dan tidak pernah tidur. Denyut nadi perekonomian Jakarta terus berdetak 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari pertahun. Manusia-manusia Jakarta terus bergerak tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore bahkan hingga tengah malam.

Jakarta terus memberikan peluang bagi warganya yang mau berjuang. Foto-foto dibawah ini adalah potret gambaran beberapa perempuan tangguh yang berjuang di tengah kerasnya Jakarta. Mereka perempuan perkasa yang tidak peduli gelap dan dinginnya malam, serta terik dan debu nya Jakarta. Bahkan mereka dengan gagah berani menjelajah wilayah-wilayah yang sering disebut "area lelaki" seperti Pelabuhan peti kemas, proyek-proyek pembangunan atau beraktifitas di tengah malam hingga fajar.

Alasan mereka cuma satu: demi menopang ekonomi keluarga.

1. Pedagang minuman di Monas 

2. Pedagang minuman kemasan di Monas

3.Pedagang Mie Instan dan Kopi di Terminal Kp. Rambutan yang berjualan di tengah malam


4. Pedagang Kaos di Pasar Ikan Jakarta Utara


5. Pedagang Kopi dan Es di Pelabuhan Sunda Kelapa

6. Pedagang Minuman Kemasan di Sebuah FoodCourt, (Eh, kayaknya kenal deh ama Ibu Ini. *_^ )


Sunday, March 9, 2014 0 komentar

Bacaan Ruqyah Syari'ah

 Pagi ini ,Saya merasa bahwa Saya butuh meruqyah diri, karena koq lagi shalat Saya sering telat, membaca Al Qur'an malas-malasan. Setelah saling WA dengan ustadzah guru ngaji, Saya diberi daftar surat yang harus dibaca sebagai berikut:

1 Al-Fatihah
2 Al-Baqarah 1-5
3 Al-Baqarah 102
4 Al-Baqarah 163-164
5 Al-Baqarah (Ayatul Kursi)
6 Al-Baqarah 285-286
7 Ali-Imran 18-19
8 Al-'Araf 54-56
9 Al-'Araf 117-122
10 Yunus 81-82
11 Toha 69
12 Al-Mukminun 115-118
13 As-Soffaat 1-10
14 Al-Ahqaaf 29-32
15 Ar-Rahman 33-36
16 Al-Hasyr 21-24
17 Al-Jin 1-9
18 Al-Ikhlas
19 Al-Falaq

Saat membaca surat-surat tersebut  badan merinding , tengkuk berat, trus lama-lama agak melayang-layang gitu, kayak orang yg hampir pingsan. Tapi diterusin aja. Alhamdulillah, sampai selesai saya gak sampai teriak-teriak...hehehe...
Saturday, March 8, 2014 2 komentar

'Ngapain Ikut Kompetisi Bisnis?

Sebagian Finalis IWPC II

"Ngapain sih, ngikut kompetisi segala?" kata Suami, saat melihat sekali lagi Saya disibukkan dengan presentasi, pelatihan dan ajang pameran.
Jika  beralasan ingin mengetahui ilmu tentang entrepreneurship, lah, Saya pernah kuliah Manajemen Bisnis selama dua tahun lebih,  belum lagi berbagai seminar dan workshop, ditambah juga ikutan bareng suami mengelola bisnis sebelumnya. Jadi ilmu dan pengalaman berbisnis sudah ada.

Lalu, buat apa dong ikutan kompetisi segala? 
Pertanyaan itu membuat saya merenung. Sebagai manusia tentu saya memiliki egoisme ingin menang dalam setiap kompetisi yang diikuti. Logikanya begitukan?
Tapi , sungguh, bukan itu alasan sebenarnya. Saya ikut kompetisi karena selama masa penjurian, bisnis saya akan dikuliti, dianalisis dan  dicoach hingga Saya bisa melihat jeroan terdalam bisnis tersebut dari mata orang ketiga . Saya dibuat melihat apa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman bisnis tersebut, tanpa saya membayar biaya konsultan.

Dengan melihat 'borok' bisnis saya, tentu Saya akan tercambuk untuk segera mengobatinya. Dikritik agar mau mengubah kebiasaan berbisnis yang buruk, dipaksa mengganti kemasan yang ngga menarik konsumen, dikejar untuk membuat materi promosi yang eye-catchy dan informatif. Dan tantangan-tantangan berkreasi lain dengan deadline yang harus dipatuhi. Keterpaksaan memenuhi permintaan para juri itulah yang membuat saya harus bergerak. Karena jika tidak ada 'pecut yang diacung-acungkan', maka kebiasaan saya  'entar-besok-entar-besok' yang akan berlaku. Akibatnya pada bisnis Saya , yah, akan begitu-begitu saja.
Selain itu, Saya butuh berkomunitas. Bukan saja untuk eksis. Tapi untuk sharing dan connecting. Alumni-alumni Wanita Wirausaha Femina,  Perempuan Inspiratif Nova, Wismilak Challenge dan Inspiratif Woman Preneur Community I adalah pribadi-pribadi yang dinamis, seru dan inspiratif. Mereka orang-orang muda yang terus bergerak maju meskipun dalam perjalanan bisnis mereka mengalami terantuk, jatuh dan terguling-guling. Keberanian bangkit setelah jatuh selalu menjadi cerita inspiratif bagi Saya. Karena Saya tahu, suatu saat, mungkin saja Saya akan mengalami pengalaman terantuk, terpeleset dan jatuh dalam berbisnis.

Jadi, sepanjang masih memenuhi persyaratan (biasanya terhalang batasan umur), Saya tidak akan malu untuk ikutan berkompetisi lagi dan lagi. Karena Saya butuh suntikan adrenalin selama berkompetisi, selain itu, kalau menang, hadiahnya juga lumayan'kan.
 
;