Do'a Kanzul Arsy

by - Sunday, March 30, 2014Diriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk di dalam masjid setelah shalat dhuha. Tiba-tiba Jibril turun dihadapan beliau sambil mengucapkan salam "Assalamualaikum", lalu Jibril berkata :"Allah Ta'ala telah memberi surga Firdaus kepadamu, dan orang-orang yang senantiasa membaca doa Kanzul Arsy itu lebih besar pahalanya. Jika dibacakan pada orang sakit, insya Allah segera sembuh. Jika hajadnya ingin segera berhasil, hutangnya cepat terbayar, dan dimudahkan rezekinya serta mendapat petunjuk pada jalan yang benar, maka bacalah doa tersebut. Selain itu, bahwa orang yang membacanya, maka tidak akan merasa takut dan khawatir maupun susah di dunia dan akherat. Semoga Allah memperkenankan apa yang menjadi harapan kita. Amin ya robbal'alamin.

Doa Kansul Arsy diibaratkan seperti sebuah lampu yang amat terang di dunia. Barang siapa membaca doa ini, maka Allah Ta'ala menyampaikan hajatnya, anak cucunya diberkahi, murah rejekinya, sehingga dinamakan "Raja Segala Doa". 

Inilah doa Kanzul Arsy :

 1. Laa ilaaha illallahu subhaana malikil qudduus
 2. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil jabbaar
 3. Laa ilaaha illallahu subhaanar rauufir rahiim
 4. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurir rahiim
 5. Laa ilaaha illallahu subhaanal kariimil hakiim
 6. Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil wafiy
 7. Laa ilaaha illallahu subhaanal lathiifil khabiir
 8. Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ma’buud
 9. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuuril waduud
 10. Laa ilaaha illallahu subhaanal wakiilil kafiil
 11. Laa ilaaha illallahu subhaanar raqiibil hafiizh
 12. Laa ilaaha illallahu subhaanad daa-imil qaa-imi
 13. Laa ilaaha illallahu subhaanal muhyil mumiit
 14. Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil qayyuum
 15. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqil baari-i
 16. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
 17. Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil ahadi
 18. Laa ilaaha illallahu subhaanal mu-minil muhaimini
 19. Laa ilaaha illallahu subhaanal habiibisy syahiid
 20. Laa ilaaha illallahu subhaanal haliimil kariim
 21. Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil qadiim
 22. Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil aakhir
 23. Laa ilaaha illallahu subhaanazh zhaahiril baathini
 24. Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril muta’aal
 25. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadhil haajaat
 26. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhiim
 27. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanir rahiim
 28. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbiyal a’laa
 29. Laa ilaaha illallahu subhaanal burhaaniis sulthaan
 30. Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’il bashiir
 31. Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil qahhaar
 32. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil hakiim
 33. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ghaffaar
 34. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanid dayyaan
 35. Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril akbar
 36. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil ‘allaam
 37. Laa ilaaha illallahu subhaanasy syaafil kaafii
 38. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil baaqii
 39. Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ahadi
 40. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ardhi was samawaat
 41. Laa ilaaha illallahu subhaana khaaliqil makhluuqaat
 42. Laa ilaaha illallahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar
 43. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqir razzaaq
 44. Laa ilaaha illallahu subhaanal fattaahil ‘aliim
 45. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil ghaniyyi
 46. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurisy syakuur
 47. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
 48. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil mulki wal malakut
 49. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
 50. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil haibati wal qudrah
 51. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
 52. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘azhiim
 53. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aalimil ghaib
 54. Laa ilaaha illallahu subhaanal hamiidil majiid
 55. Laa ilaaha illallahu subhaanal hakiimil qadiim
 56. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiris sattar
 57. Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’i aliim
 58. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
 59. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allaamis salaam
 60. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikin nashiir
 61. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyir rahmaan
 62. Laa ilaaha illallahu subhaanal qariibil hasanaat
 63. Laa ilaaha illallahu subhaanal waliyyil hasanaat
 64. Laa ilaaha illallahu subhaanash shabuuris sattaar
 65. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqin nuur
 66. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil mu’jiz
 67. Laa ilaaha illallahu subhaanal faadhilisy syakuur
 68. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil qadiim
 69. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil jalaalil mubin
 70. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaalishil mukhlish
 71. Laa ilaaha illallahu subhaanash shaadiqil wa’di
 72. Laa ilaaha illallahu subhaanal haqqil mubiin
 73. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil quwwatil matiin
 74. Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil ‘aziiz
 75. Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil ladzii laa yamuut
 76. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allamil ghuyuub
 77. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘uyuub
 78. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil musta’aan
 79. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘alamiin
 80. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanis sattaar
 81. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahiimil ghaffaar
 82. Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil wahhab
 83. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiril muqtadir
 84. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil haliim
 85. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil mulki
 86. Laa ilaaha illallahu subhaanal baari-il jabbaar
 87. Laa ilaaha illallahu subhaanal jabbaaril mutakabbir
 88. Laa ilaaha illallahu subhaanallaahi ‘ammaa yashifuun
 89. Laa ilaaha illallahu subhaanal qudduusis subbuuh
 90. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh
 91. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil aalaa-i wan na’maa
 92. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil maqshuud
 93. Laa ilaaha illallahu subhaanal hannaanil mannaan
 94. Laa ilaaha illallahu Aadamu shafiyyullah
 95. Laa ilaaha illallahu Nuuhu najiyyullah
 96. Laa ilaaha illallahu Ibraahiimu khalilullah
 97. Laa ilaaha illallahu Ismaa’iilu dzabiihullah
 98. Laa ilaaha illallahu Muusaa kaliimullah
 99. Laa ilaaha illallahu Daawuudu khaliifatullah
 100. Laa ilaaha illallahu ‘Iisaa ruuhullah
 101. Laa ilaaha illallahu Muhammadur rasuulullah
 102. Allahummar hamnaa bibarakati tauraati muusaa, wa injiili ‘iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillahi shallallahu ‘alaihi wasallama birahmatika yaa arhamar raahimiin
 103. Wal hamdu lillahi rabbil ‘aalamiin
Artinya:
 1. Dengan menyebut nama ALLAH yang Maha Pemuran lagi Maha Penyayang.
 2. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH,Maha Suci Raja yang Maha Qudus.
 3. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Than yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.
 4. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha P enyayang.
 5. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
 6. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.
 7. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Memenuhi.
 8. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mahahalus lagi mahamengetahui.
 9. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi yang disembah.
 10. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pecita.
 11. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Penolong lagi Maha Pelindung.
 12. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengawasi lagi Maha Memelihara.
 13. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang kekal lagi mengurus mahluk nya.
 14. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menghidupkan lagi yang mematikan.
 15. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus mahluk nya.
 16. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Tuhan yang menciptakan lagi menjadikan.
 17. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
 18. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang satu lagi esa.
 19. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memberikan keamanan lagi maha memelihara.
 20. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mencintai lagi maha memyaksikan
 21. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia
 22. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang pertama lagi maha terdahulu.
 23. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Pertama lagi yang terakhir
 24. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang lahir lagi yang batin (nyata lagi tersembunyi)
 25. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi
 26. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang memenuhi semua keperluan
 27. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menguasai arsyi yang besar
 28. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang
 29. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi
 30. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki bukti lagi kekuasaan
 31. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang maha mendengar lagi mahamelihat
 32. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang satu lai yang maha mengalahkan
 33. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mahamengetahui lagi maha bijaksana
 34. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi Maha Pengampun
 35. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha membalas
 36. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha agung lagi maha besar
 37. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa
 38. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menyembuhkan lagi maha mencukupi
 39. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha besar lagi kekal
 40. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi esa
 41. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menguasai bumi dn langit
 42. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan prncipta semua mahluk
 43. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menciptakan malam dan siang hari
 44. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang menciptakan lagi yang memberi rizki
 45. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui
 46. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kaya
 47. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha mensyukuri
 48. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui
 49. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit
 50. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran
 51. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan
 52. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kebesaran
 53. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha besar
 54. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mengetahui hal yang ghaib
 55. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia
 56. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terdahulu
 57. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha menutupi
 58. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui
 59. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha besar
 60. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengetahui lai maha sejahtera
 61. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menjadi raja lagi maha penolong
 62. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha pemurah
 63. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang dekat kebaikan kebaikan nya
 64. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menguaai kebaikan kebaikan
 65. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha penyabar lagi maha menutupi kesalahan
 66. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menciptakan nur
 67. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan
 68. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mulia lagi maha mensyukuri
 69. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu
 70. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai keagungan lagi maha menerangkan
 71. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang murni lai memurnikan
 72. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang benar janji nya
 73. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang hak lagi yang menerangkan
 74. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh
 75. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa
 76. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang hidup lagi tidak mati
 77. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha mengetahui semua yang ghaib
 78. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha menutupi semua cacat (aib)
 79. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai ampunan lagi dimintai pertolongan
 80. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan semesta alam
 81. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha menutupi
 82. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha penyayang lai maha pengampun
 83. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha pemberi karunia
 84. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha kuasa lagi memberi kekuasaan
 85. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki ampunan lagi Maha Penyantun
 86. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang memiliki semua kerajaan
 87. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk
 88. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
 89. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung
 90. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Allah dari apa yang digambarkan oleh mereka (orang orang musyrik)
 91. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan dalam dzat dan sifat NYA
 92. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan para malaikat dan ruh
 93. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang mempunyai tanda tanda kebesaran dan nikmat
 94. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Raja yang menjadi tujuan
 95. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Maha Suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi Anugerah
 96. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Adam pilihanALLAH
 97. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Nuh orang yang diselamatkan oleh allah
 98. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Ibrahim kekasih ALLAH
 99. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Ismail yang disembelih ALLAH
 100. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Musa orang yang diajak berbicara oleh ALLAH
 101. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Daud khalifah yang diangkat oleh ALLAH
 102. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ‘Isa adalah ruh ciptaanALLAH
 103. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH, Muhammad utusan Allah
 104. ya ALLAH, rahmatilah kami berkat Taurat Musa, Injil ‘Isa, Zabur Daud dan Al qur’an Muhammad Shallahu’alaihi Wassalam utusan ALLAH, dengan rahmatMU wahai yang MAHA Penyayang diantara para penyayang
 105. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alamYou May Also Like

0 komentar